Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en op overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten door Cablon Medical B.V., hierna te noemen Cablon Medical.

Afwijkingen of aanvullingen gelden slechts, indien deze uitdrukkelijk door haar schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming en leveringsomvang

Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een offerte van Cablon Medical geheel vrijblijvend en komt een Cablon Medical bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds.

Uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

De bij een offerte behorende brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d., gelden als een benadering, tenzij Cablon Medical uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. Alle door haar verstrekte offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten e.d. alsmede de door haar ter beschikking gestelde software, blijven eigendom van Cablon Medical. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cablon Medical is het cliënt uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. De informatie mag door cliënt slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij door Cablon Medical is verstrekt en dient, indien de opdracht niet aan haar wordt verstrekt, op verzoek terstond te worden teruggegeven, inclusief eventuele kopieën.

Cablon Medical is gerechtigd om de kosten, welke zijn gemaakt om de offerte te doen, aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.

3. Prijzen

Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.

Alle door Cablon Medical genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en is franco plaats van levering.

Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en de levering van de goederen de inkoopprijs of een der kostprijsbestanddelen, waarop Cablon Medical haar verkoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd, heeft Cablon Medical het recht die verhoging aan de koper door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid dezer regel is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, na de verzending van de orderbevestiging van toepassing wordende en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin de B.V. de goederen heeft gekocht.

4 Kredietwaardigheid van de koper

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper genoegzaam aan Cablon Medical blijkt.

Cablon Medical heeft het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen. Cablon Medical kan verlangen dat pandrecht op de door haar verkochte goederen wordt gevestigd door onderhandse geregistreerde akte. Wanneer de koper in zijn verplichtingen jegens Cablon Medical tekortschiet of hem goede grond geeft te vrezen, dat in die verplichtingen zal worden tekortgeschoten, is deze bevoegd te vorderen dat de roerende zaak in de macht van Cablon Medical wordt gebracht.

Voordat volledige betaling is geschied, is de koper niet bevoegd over de geleverde goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen. Zij mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid of in betaling aan anderen worden overgedragen, totdat de koper aan al zijn verplichtingen tegenover Cablon Medical heeft voldaan.

Indien de koper aan enige verplichting tegenover Cablon Medical niet stipt mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinden der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal Cablon Medical het recht hebben alle goederen die verpand zijn zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen en daartoe zo nodig deze goederen, wanneer zij aan andere roerende of onroerende goederen gevestigd zijn te demonteren, terwijl de koper verplicht zal zijn tot een en ander zijn volledige medewerking te geven, alsmede om de goederen terstond op eerste aanmaning franco in originele verpakking en onbeschadigd aan Cablon Medical te retourneren, alles onverminderd het recht van Cablon Medical op schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wet.

5. Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

6. Betalingen

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
 2. Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Heeft Cablon Medical grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals bijvoorbeeld bij surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, stillegging, liquidatie, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan zij volledige en contante betaling vooraf of bij levering verlangen.
 4. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd. Het rentepercentage zal gelijk zijn aan het dan geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank plus twee. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor Cablon Medical aan een eventuele incasso en/of actie tot vaststelling en/of bewaring van haar rechten verbonden kosten, ook die in verband met een gerechtelijke procedure, komen voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de vordering in de tweede alinea van dit artikel, is Cablon Medical voorts bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van niet volledige betaling na een schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.

7. Leveringstermijn

De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, wanneer een aanbetaling is overeengekomen, op de dag van ontvangst van de gehele aanbetaling en geldt als streeftermijn. Van termijnoverschrijding door Cablon Medical is slechts sprake wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door cliënt schriftelijk gestelde nadere redelijke termijn, haar verplichtingen jegens cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. Cablon Medical is tot deelleveringen bevoegd.

Goederen gelden als geleverd:

 • bij levering zonder plaatsing of montage bij aankomst op de overeengekomen plaats van levering,
 • bij levering met plaatsing, montage en/of inbedrijfstelling na uitvoering van deze werkzaamheden.

Diensten buiten het kader van levering van goederen gelden als verricht na uitvoering van de werkzaamheden.

Op cliënt rust een afnameplicht. Tekortkomingen waaronder het niet of niet geheel beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig bemoeilijken, vormen geen grond voor een beroep op het niet tijdig geleverd zijn van goederen of uitgevoerd zijn van diensten en evenmin voor weigering van de afname en betaling; een en ander laat onverlet het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke opheffing van de tekortkoming.

Kan Cablon Medical wegens haar niet toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen leveringstermijn niet aanhouden, dan wordt deze met zoveel dagen verlengd als zij nodig heeft om de opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst in te lopen. Extra kosten en prijsstijgingen die in verband met en tijdens de vertraging optreden, kan Cablon Medical aan cliënt doorberekenen. Stelt cliënt om hem toe te rekenen omstandigheden Cablon Medical ook na een schriftelijke aanmaning niet in staat tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, dan is Cablon Medical bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

8. Overmacht

Van overmacht is sprake wanneer zich een al dan niet voorzienbare omstandigheid of situatie voordoet die nakoming van een of meer verplichtingen op de overeengekomen voorwaarden verhindert, ernstig verzwaart of bemoeilijkt en die buiten de macht en het toedoen van partijen of hun hulppersonen, leveranciers, adviseurs e.d. is gelegen. Van overmacht is in ieder geval sprake wanneer de nakoming van een of meer verplichtingen op de overeengekomen voorwaarden wordt verhinderd, ernstig verzwaard of bemoeilijkt, omdat partijen of hun hulppersonen, leveranciers, adviseurs e.d. worden geraakt door omstandigheden als een natuurramp, ernstige brand,

(kern)-explosie, uitstroming van giftige of gevaarlijke stoffen of gassen, een mobilisatie, oorlog, oproer, staking, bezetting of boycot of een, eventueel ook buitenlandse, overheidsmaatregel zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod. Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmachtssituatie 180 min of meer aaneengesloten kalenderdagen of korter duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst dat door overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan ook sprake is wanneer het duidelijk is dat een overmachtssituatie langer dan 180 min of meer aaneengesloten kalenderdagen zal duren, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor een zodanige aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, voor ontbonden te verklaren, waardoor de wederzijdse verplichtingen uit het ontbonden deel van de overeenkomst met terugwerkende kracht komen te vervallen.

9. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen en schade

Een tekortkoming waarvan cliënt aantoont dat deze het gevolg is van een voor de levering c.q. voltooiing van een werk gelegen en tevens aan Cablon Medical toe te rekenen oorzaak en/of die bestaat uit het ontbreken van een door Cablon Medical uitdrukkelijk toegezegde eigenschap, zal door Cablon Medical kosteloos worden verholpen door – naar haar keuze – reparatie, vervanging en/of heruitvoering, mits de tekortkoming zowel binnen twaalf maanden na de risico-overgang van het goed c.q. de voltooiing van het werk aan het licht is getreden als binnen veertien dagen nadat cliënt de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, door cliënt schriftelijk aan Cablon Medical is gemeld

De plicht tot herstel van tekortkomingen vervalt wanneer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cablon Medical door anderen dan Cablon Medical toevoegingen aan of wijzigingen in de goederen zijn aangebracht of storingen zijn opgeheven, wanneer verbruiks-materiaal is gebruikt dat niet aan de door Cablon Medical opgegeven specificaties voldoet, danwel wanneer aan Cablon Medical niet tijdig en/of niet in voldoende mate de gelegenheid voor het uitvoeren van herstel c.q. onderhoud wordt gegeven. Cablon Medical heeft het recht tekortkomingen te herstellen.

Cablon Medical kan verlangen dat voor herstel in aanmerking komende goederen franco aan haar of aan een door haar op te geven adres worden gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt verleend. Vervangen onderdelen en goederen worden haar eigendom. De extra kosten die ontstaan doordat herstel aan in het buitenland gelegen goederen moet worden uitgevoerd, komen voor rekening van cliënt. Voor herstellingen geldt opnieuw een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden. Deze herstel-plicht loopt tenminste tot het einde van de oorspronkelijke periode van twaalf maanden.

Voor schade die cliënt binnen voormelde periode van twaalf maanden lijdt als gevolg van een Cablon Medical toerekenbare niet deugdelijke uitvoering van een overeenkomst en die niet betreft gederfde winst, productieverlies, kosten van stilstand, boetes of kortingen e.d., aanvaardt Cablon Medical aansprakelijkheid in totaal tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag per schadegeval. Onverminderd het in artikel 5 ter zake bepaalde, is iedere verdere of andere aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde ook uitgesloten.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst derden zijn betrokken die tot het Cablon

Medical-concern behoren, dan kunnen zij tegen eventuele vorderingen van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als Cablon Medical op grond van deze voorwaarden kan doen. Van Cablon Medical en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding worden verkregen dan maximaal van Cablon Medical alleen verkregen zou kunnen worden.

10. Diversen

Bij opdrachten tot leveren en/of vervaardigen van software of tot plaatsing, montage, revisie en/of reparatie, kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Indien Cablon Medical goederen levert die onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen.

Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

11. Garantie/service

 1. Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde, garandeert de leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na levering (inclusief de eventuele “zichtperiode”), tenzij anders overeengekomen. Garantie voor de door de leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t)(ken).
 2. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden, uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de leverancier/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen.
 3. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de leverancier te worden toegezonden.
  Indien de leverancier buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te verrichten, is de leverancier gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur.
  Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van de leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend ingeval er een afzonderlijke servicecontract is afgesloten, kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat de ter (garantie) reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.
 4. Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
 5. Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakoming door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

12. Retentieplicht

 1. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de leverancier het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
 2. De leverancier is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden ingeval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld van de leverancier. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.

13. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is de leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
  • onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
  • onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen;
  • schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.
 2. Indien de leverancier bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor risico van de wederpartij.
 3. Ter zake van verstrekte adviezen is de leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
 4. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product/bedrijfsschadeverzekeringen van de leverancier. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
 5. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door de leverancier of diens assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij de leverancier uitdrukkelijk en volledig.

14. Reclames

 1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier ontvangen zijn.
  Voor verborgen gebreken geldt dat de reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden. Een en ander onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden op de beproevings-/keuringsdatum in de betreffende fabriek van de (toe)leverancier dan wel, ingeval geen beproeving/keuring plaatsvindt, binnen de hiervoor genoemde termijn.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de leverancier in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen/repareren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.
 6. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van de leverancier.

 

15. Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

16. Toepasselijk recht, geschillen, verjaring

Overeenkomsten tussen Cablon Medical en cliënt worden beheerst door het Nederlandse recht.
Eventuele rechtsvorderingen van cliënt jegens Cablon Medical verjaren met een termijn van twaalf maanden na hun ontstaan. Schadevorderingen ontstaan op het tijdstip waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt.